Производител на индикаторни тръбички за експресен анализ на токсични газове,адсорбентни тръбички и апаратура за пробовземане. 
 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 

В ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТКА

 

Индикаторни тръбички "ХИГИТЕСТ"

Индикаторните тръбички "ХИГИТЕСТ" се използват за експресно определяне концентрацията на токсични газове и пари във въздуха на работната среда. Определенията се извършват много бързо, удобно и евтино. От персонала, извършващ определението, не се изисква особена квалификация. Поради това индикаторните тръбички намират широко приложение във всички отрасли на промишлеността, селското стопанство, транспорта и пр. Някои от областите на приложение са търсенето на пропуски в апаратурите, контрол на технологични процеси, определяне на токсични вещества във въздуха на работната и околна среда с оглед хигиенната му оценка, доказване присъствието на токсични или пожароопасни вещества в затворени помещения, определяне персоналната експозиция на работниците, определяне на газови компоненти в течности и др. При това информацията за съдържанието на определяното вещество се получава в момента и на самото място на определението. 
Индикаторните тръбички "ХИГИТЕСТ" са стъклени тръбички, напълнени с прахообразен материал - носител, върху който е нанесен подходящ химически реактив. Крайщата на тръбичката са запоени, поради което съдържанието и е изолирано от околната среда. Преди провеждане на анализа крайщата на тръбичката се счупват, тя се поставя в отвора на специалната пробовземна помпа тип "ХИГИТЕСТ" или "Дрегер", чрез нея се засмуква определеното за всеки вид тръбичка количество въздух. В присъствието на анализираното вещество индикаторният реактив, нанесен върху носителя в тръбичката, променя цвета си, като дължината на оцветения стълб е в пряка зависимост от концентрацията на опредляното вещество. Концентрацията се отчита направо върху скалата, нанесена върху външната повърхност на индикаторната тръбичка. Всички данни, необходими за възпроизводимо провеждане на анализа и получаване на точни резултати, се съдържат в подробната инструкция за работа, която е вложена във всяка опаковка индикаторни тръбички.

ПРОДУКТОВА ЛИСТА НА ПРОИЗВЕЖДАНИТЕ

ОТ "ХИГИТЕСТ"

ИНДИКАТОРНИ ТРЪБИЧКИ

 

 
 

Индикаторни тръбички "Алконал"

Индикаторните тръбички "Алконал" имат широко разпространение за определяне на алкохол в издишан въздух. Алконал = алкохол + анализ. Те се използват както от органите за контрол на автотранспорта, така и за самоконтрол на водачите на моторни средства. В промишлеността те се използват за контрол на работещите в среда, където е противопоказна употребата на алкохол. 
Индикаторни тръбички "Алконал" за проверка и измерване на две нива алкохолната концентрация в издишан въздух. Мерителна скала, съответстваща на: 
А. 0,5‰ и 1,2‰ 
Б. 0,5‰ и 0,8‰ 

НОВИНИ
Фирма Хигитест ООД притежава

сертификат за акредитация за калибриране на дебитометри ротаметри за измерване дебит на въздуха.

 

от тук може да изтеглите нашия сертификат по ISO9001:2008

BG ENG

ISO9001bg ISO9001ENG

.

контакти

София; бул."Иван.Ев.Гешов"15 тел/факс - 029541151; 029541119 mail: info@hygitest.com

ЦЕНИ
За актуален ценоразпис, моля свържете с нас..